Organisasjonen tar form

Skipsklokka

Organisasjonsformen for The Tall Ships Races 2015 i Ålesund blir etter komitémodellen.

Ålesund formannskap bestemte i møte 8. april 2013 dette:

 1. Ålesund formannskap vedtar å etablere en komitémodell med formål å planlegge og å gjennomføre Tall Ships Races 2015 i Ålesund.
 2. Komitemodellen skal bestå av en hovedkomité, en arrangementskomite og under-liggende fagkomitéer. De ulike komitéene settes sammen som vist i saksframstillingen.
 3. Det opprettes en prosjektlederstilling fra medio august 2013 til ut september 2015. Det forutsettes at stillingen skal finansieres ved hjelp av prosjektets midler, dvs. kontantbidrag fra kommunen og sponsormidler.
 4. Endelig forslag om avklaring av mandat, myndighet og detaljorganisering for prosjektorganisasjonen blir å behandle i formannskapet etter at hovedkomité og prosjektleder er på plass.

Komitémodellen

Komitémodelle var rådmannens innstilling i saken, og den ble enstemmig vedtatt."Dette er en gjennomprøvd modell som gir greie styringslinjer og eierskap i forhold til kommunen som er ansvarlig for arrangementet. Det anbefales å bruke en modell med en hovedkomité med bred sammensetning, og en arrangementskomite satt sammen av ledere av de underliggende fagkomitéer. Dette er også en utprøvd modell i mange havner, og vurderes til å være i tråd med anbefalinger fra STI", skrev rådmannen i sin konlusjon.

Det opprettes en prosjektlederstilling fra høsten 2013 som skal stå for det daglige arbeidet med planlegging og være operativ hovedleder for selve gjennomføringen i 2015. Prosjektlederstillingen legges til rådmannens stab.

Sammensetning av komiteene

Følgende skal sitte i hovedkomiteen:

 • Ordfører
 • Varaordfører
 • Rådmann
 • Havnefogd
 • Brannsjef
 • Styreleder i Næringsforeningen
 • En bystyrerepresentant fra hver av partigruppene i bystyret

Følgende instanser tilbys en plass i hovedkomiteen:

 • Møre og Romsdal fylkeskommunen tilbys en plass ved fylkesordfører/fylkesvaraordfører
 • Politiet ved politimester
 • Kystverket ved direktør
 • Ordførere tilknyttet vårt felles havnevesen; Giske, Sula og Haram
 • Én representant fra samarbeidspartnerne

Prosjektleder er naturlig som sekretær for hovedkomiteen.